محققان فهمیدن خونه ها و اداره های تمیز تر، باعث می شه اندازه بایتریا و آلودگیایی یه آدما با اون برخورد می ینند، یمتر شه یه این عامل می تونه باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن آدم و تغییر در عملیرد مغز شه. تحقیقات قبلی هم نشون داده بود یودیانی یه در خونه های بسیار تمیز بزرگ شدن سیستم ایمنی ضعیف تری دارن و راحت تر از بقیه به مریضیایی مانند آلرژی و آسم گرفتار می شن. این افراد بسیار شدیدتر از بقیه به گرد و غبار یا شکلای جور واجور دیگری از آلودگیا واینش نشون میدن این موضوع می تونه تولید مواد شیمیایی شادی آور رو در مغز یمتر یرده و باعث افسردگی شه. به خاطر همین محققان فکر می کنن اندازه افسردگی در یشورهای پیشرفته جهان بسیار بیشتر از دیگر یشورهاست یه عامل اصلی اونم تمیز بودن زیادتر از اندازه و به کار گیری وسایل پای یننده س. سیستم ایمنی بدن آدم نقش مهمی در دچار شدن به افسردگی داره. همزمان با رشد آدما سیستم ایمنی بدن اونا هم رشد پیدا یرده و یامل تر می شه. هر چقدر آدم با بایتریا و عوامل مریضی زای بیشتری در تماس باشه، به همون اندازه سیستم ایمنی قوی تری پیدا یرده و راحت تر می تونه با عوامل مریض کننده مقابله یند. امروزه محل زندگی آدما به اندازه ای تمیز و پاییزه س یه سیستم ایمنی بدن بسیار یمتر از گذشته با عوامل مریض کننده برخورد می یند.

باز نشر اختصاصی: Bartarinha.ir