جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (992)

1-5-2 ریز سیال ساز14 از آنجا که این دستگاه دارای بخشهای ورودی متحرک نیست لذا تولید نانوالیاف سلولز با این دستگاه، احتمال کلوخه شدن الیاف را نسبت به دستگاه همگن ساز کاهش می دهد. خمیرکاغذ Read more…